ARCHITEC | Áp dụng BIM trong thiết kế & xây dựng

Áp dụng BIM trong thiết kế & xây dựng

1. Cơ quan quản lý nhà nước

2. Đơn vị chủ đầu tư

3. Đơn vị tư vấn

4. Đơn vị nhà thầu xây dựng

5. Đơn vị đào tạo

Nguồn: Lộ trình BIM – Viện kinh tế xây dựng, bộ Xây dựng.

Tags
Recent Comments
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *