ARCHITEC | Tình trạng áp dụng BIM

Tình trạng áp dụng BIM

1. Cơ quan quản lý nhà nước

2. Đơn vị chủ đầu tư

3. Đơn vị tư vấn

4. Đơn vị nhà thầu xây dựng

5. Đơn vị đào tạo

Nguồn: Lộ trình BIM – Viện kinh tế xây dựng, bộ Xây dựng.